Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie umowy, negocjowanej bezpośrednio z Klientem. Wysokość honorarium uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej zawiłości, nakładu pracy Kancelarii.

Kancelaria oferuje następujące sposoby rozliczeń:

        -  system negocjacji - honorarium jest indywidualnie negocjowane w klientem, jest
           to ustalona z góry całkowita kwota wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, z możliwością
           zawarcia klauzuli tzw. „premii za sukces”;
        -  system rozliczeń godzinowych - wynagrodzenie określone jest na podstawie liczby
           przepracowanych godzin, gdy nie jest możliwe wstępne określenie nakładu pracy
           niezbędnego dla skutecznego rozwiązania problemu;
        -  system wynagrodzenia zryczałtowanego - wysokość określona jest stałą stawką
           miesięczną, (stosowane z reguły przy stałej obsłudze prawnej);

Co do zasady wynagrodzenie płatne jest z góry. Zważając jednak na potrzeby i możliwości finansowe klientów, Kancelaria daje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części.

Kancelaria służy także bezpłatną pomocą w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych.

WYNAGRODZENIE ZA PORADĘ PRAWNĄ
Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest uzależniony od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację w tej kwestii można uzyskać osobiście w siedzibie Kancelarii, telefonicznie bądź przesyłając zapytanie pocztą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest w ramach wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. W przypadku, gdy po uzyskaniu porady Klient zdecyduje się na zawarcie zlecenia na prowadzenie sprawy, wysokość honorarium za prowadzenie sprawy zostanie pomniejszona o koszt udzielonej wcześniej porady.

WYNAGRODZENIE ZA PISMO PROCESOWE I UMOWĘ
Koszt sporządzenia pisma procesowego lub umowy jest ustalany ryczałtowo z góry, indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zawiłości sprawy, terminu, na który pismo ma być przygotowane, konieczności analizy akt sprawy w sądzie. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem w postępowaniu rozpoznawczym sporządzenie pisma (przesądowego i procesowego) dokonane jest w ramach umowy i nie jest pobierane dodatkowe wynagrodzenie za jego przygotowanie. Dotyczy to zwłaszcza wezwań do zapłaty, wniosków o zabezpieczenie dowodów, wniosków o zabezpieczenie powództwa.

WYNAGRODZENIE ZA PROWADZENIE SPRAWY SĄDOWEJ
Stawki minimalne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm).
Zgodnie z § 6 powołanego rozporządzenia stawki minimalne wynoszą - przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.
Dodatkowo, na wysokość wynagrodzenia mają wpływ takie okoliczności, jak poziom skomplikowania sprawy, czas jej trwania w toku postępowania przed sądem I instancji, konieczność dojazdów na rozprawę do sądu położonego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Kancelarii, konieczność dojazdów na oględziny.

WYNAGRODZENIE ZA NEGOCJACJE
Udział w negocjacjach oraz asysta adwokata przy podpisywaniu umów rozliczane jest zazwyczaj według stawki godzinowej.

WYNAGRODZENIE ZA STAŁĄ OBSŁUGĘ I PRZEDSĄDOWE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE
Miesięczne wynagrodzenie ustalane jest przez strony w drodze umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Kancelaria jest do dyspozycji Klienta przez określoną liczbę godzin w miesiącu. W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy pomoc w zakresie bieżących potrzeb prawnych klienta, z wyłączeniem reprezentacji w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

  Kontakt:


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Kosior

ul. Wiejska 74 lok. 4
15-352 Białystok

E-mail: pkosior1@gmail.com
Tel. /Fax +48 85 742-25-86
Kom. +48 887-606-800

NIP: 966-154-33-05
REGON: 200374591